Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále bude označováno také zkratkou „GDPR“) Vám jako našemu smluvnímu partnerovi poskytujeme následující informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně:

Správce osobních údajů:

MORA FIT s.r.o.

se sídlem U Cukrovaru 513/6, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 25882872
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24480 Kontaktní údaje správce: info@morafit.eu
(dále jako „Správce“)

Právní základ pro zpracování

1. Plnění právních povinností Správce
2. Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je smluvní partner
3. Oprávněný zájem Správce
Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu smluvního partnera jako subjektu údajů.

Zdroje získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Od Vás jako smluvního partnera přímo jsou osobní údaje získávány zejména:

i. na základě jednání o uzavření smlouvy;
ii. na základě telefonické komunikace;
iii. při osobní nebo písemné komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky (e-mailem). Od třetích osob jsou osobní údaje získávány zejména:
i. od orgánů státní správy či od třetích osob při plnění našich právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů;
ii. od spolupracujících třetích osob.
iii. z veřejně dostupných zdrojů, zejména:
iv. ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte;
v. z obchodního rejstříku;
vi. z insolvenčního rejstříku.

Z vlastní činnosti jsou osobní údaje získávány zejména:
i. při hodnocení údajů, které jsou poskytnuty v souvislosti s využíváním našich produktů či služeb

Důvod, rozsah a účel zpracování osobních údajů

1. Plnění právních povinností Správce:

Z důvodu plnění právních povinností Správce jsou co do rozsahu zpracovávány zejména následující osobní údaje:

● jméno a příjmení nebo název,
● adresa bydliště nebo sídla,
● identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
● datum narození,
● rozsah a předmět plnění,
● případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které Správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být Správcem předávány třetím stranám, zejména orgánům veřejné moci, vyplývá-li z právních předpisů Správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na Správce.

2. Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je smluvní partner:

Z důvodu plnění smlouvy jsou co do rozsahu zpracovávány zejména následující osobní údaje:

● jméno a příjmení nebo název,
● adresa bydliště nebo sídla,
● doručovací adresa,
● identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
● datum narození,
● e-mailová adresa, telefonní číslo, včetně údaje o osobách pověřených za smluvního partnera jednat a o jeho kontaktních osobách, tj. jméno, příjmení, případně titul, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa;
● bankovní spojení,
● údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci (údaje o odběru a dodání zboží, o úhradách cen)
● případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy, tj. uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících Správci ze smlouvy. Osobní údaje smluvních partnerů mohou být předávány jiným smluvním partnerům Správce, např. přepravním společnostem z důvodu doručení zboží. Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je smluvní partner, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost potencionálního smluvního partnera. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

3. Oprávněný zájem Správce:

Z důvodu oprávněného zájmu Správce jsou co do rozsahu zpracovávány zejména následující osobní údaje:

● jméno a příjmení nebo název,
● adresa bydliště nebo sídla,
● e-mailová adresa, telefonní číslo,
● identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
● datum narození, příp. rodné číslo,
● rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků Správce a za účelem možného oslovení smluvního partnera, s nímž již byla uzavřena smlouva, s nabídkou na uzavření nové smlouvy se Správcem. Osobní údaje smluvního partnera budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů Správce.

Způsob zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Následky neposkytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci smluvního partnera jako smluvní strany, a tedy i uzavření rámcové smlouvy.

Třetí strany, kterým mohou být osobní údaje poskytovány

Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.Osobní údaje mohou být jménem Správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od Správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku Správce apod.).

Předání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje nejsou předávány ke zpracování do jiných zemí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva smluvních partnerů a forma jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním osobních údajů jako smluvní partner máte následující práva:

● právo požádat o potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, resp. za jakými účely, v jakém rozsahu, komu byly poskytnuty, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda je dáno právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, zdroj osobního údaje, zda dochází na základě zpracování osobních údajů smluvního partnera k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
● právo získat kopii osobních údajů zpracovávaných Správcem;
● právo na opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
● právo na výmaz v případě, že (i) osobní údaj již není potřebný pro účely, pro které byl shromážděn nebo jinak zpracován, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Správci ukládá zákonná povinnost;
● právo na omezení zpracování do doby, než dojde k vyřešení relevantní sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů tak, že tyto může mít Správce pouze uloženy a případně je může použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
● právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu;
● právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním osobních údajů či uplatněním práv smluvního partnera lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu info@morafit.eu

Závěrečná ustanovení

Tato informace je účinná ode dne 25. 5. 2018.
Opava, dne 25. 5. 2018
MORA FIT s.r.o.